INSTYTUT NAUK STOSOWANYCH - LOGO

 

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 16 listopada 2021 roku Zarząd Instytutu Nauk Stosowanych (Fundacji) z siedzibą w Tczewie, nr KRS 0000507842, podjął uchwałę o rozwiązaniu Instytutu Nauk Stosowanych (Fundacji) i otwarciu likwidacji Fundacji.

Wpisu otwarcia likwidacji dokonano w dniu 17.12.2021r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Likwidatorem Fundacji został: Miłosz Kuligowski.

Likwidator informuje, że zgodnie z posiadaną wiedzą Instytut Nauk Stosowanych (Fundacja) nie posiada zobowiązań finansowych. Wszelkie uwagi i ewentualne roszczenia względem Instytutu Nauk Stosowanych (Fundacji) należy kierować do dnia 14 stycznia 2022 r. na adres poczty email: kuligowski.milosz@gmail.com

Likwidator
Miłosz Kuligowski